នំប៉ាវ

ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំខាងមុខទៀតការប្រើប្រាស់សកលនៃនំប៉ាវដែលមានទឹកកករហ័សនឹងបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើងហើយវាត្រូវបានគេរំពឹងថាការប្រើប្រាស់នឹងកើនដល់ប្រមាណ ៦០៩.១២៣ តោនត្រឹមឆ្នាំ ២០២២ ទោះបីជាការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងនិន្នាការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការក៏ដោយ ត្រូវបានអមដោយការអភិវឌ្ of ឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធ។ វិនិយោគិនមានសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឧស្សាហកម្មនេះ


ពេលវេលាប្រកាស៖ មេសា -២៥-២០២១