នំប៉ាវ

ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំខាងមុខ ការប្រើប្រាស់នំប៉ាវកករហ័សជាសាកលនឹងបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើង ហើយគេរំពឹងថាការប្រើប្រាស់នឹងឈានដល់ប្រហែល 609,123 តោននៅឆ្នាំ 2022។ ទោះបីជាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង និងនិន្នាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃក៏ដោយ តម្រូវការមានស្ថិរភាព។ ត្រូវបានអមដោយការអភិវឌ្ឍន៍នៃឧស្សាហកម្មពាក់ព័ន្ធ។វិនិយោគិនមានសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឧស្សាហកម្មនេះ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៥-មេសា-២០២១